Vedtægter v.8

§ 1

NAVN OG FORMÅL

POPS-DK er en landsdækkende forening, oprettet den 3. oktober 1981 på flyvestation Avnø.
POPS betyder: PARACHUTISTS OVER PHORTY SOCIETY.
POPS-DK er medlem af DANSK FALDSKÆRMS UNION.
POPS-DK er tilknyttet World POPS Organization.
Foreningens adresse er på Sjælland.
Foreningens formål er at varetage interesserne for danske faldskærmsspringere med en alder på 40 år eller mere, og gennem specielle arrangementer i POPS regi, at bibeholde disse ældre medlemmer i dansk faldskærmssport.§ 2

MEDLEMMER

1. Optagelse som medlem kan søges af enhver som er, eller har været medlem af en faldskærmsklub under Dansk Faldskærms Union, eller tilsvarende udenlandsk faldskærmsorganisation, og på optagelsestidspunktet i POPS-DK er fyldt 40 år.
Dog kan foreningen ikke optage medlemmer, der er udelukket eller ekskluderet fra DFU eller de derunder hørende foreninger, f.eks. p.gr.a. kontingentrestance, eller udelukket eller ekskluderet fra tilsvarende udenlandske faldskærms organisationer eller foreninger.

2. Medlemmer kan være udøvende faldskærmsspringere, eller ikke udøvende med interesse for faldskærmssporten.
Medlemskategori 1: Udøvende POPS-medlem som er medlem af DFU igennem en anden forening.
Medlemskategori 2: Udøvende POPS-medlem som er medlem af DFU igennem POPS.
Medlemskategori 3: Ikke udøvende, POPS medlem som ikke er medlem af DFU..

3. For at udøve faldskærmssport i POPS-DK regi, er gyldigt medlemsskab påkrævet, af en forening under DFU, eller af en anerkendt udenlandsk forening eller organisation.

4. Medlemsskab af DFU kan opnås som medlem af POPS-DK.
Dette forudsætter at evt. tidligere medlemsskab af en anden forening under DFU, er ophørt, idet DFUs love ikke hjemler mulighed for aktivt medlemsskab af DFU igennem 2 eller flere foreninger samtidig. Dette kan ske ved overflytning jfr. DFUs regler.

5. Som ikke udøvende medlem kan optages pårørende til medlemmer beskrevet i pkt. 1. og 2.
Ikke udøvende medlemmer behøver ikke at være fyldt 40 år.

6. For at blive medlem af POPS-DK udfyldes en optagelsesbegæring med oplysninger om fødselsdato, adresse, samt tidligere eller nuværende medlemsforhold og springmæssig status.
Endvidere oplyses om der ønskes medlemsskab af DFU eller ikke.
Samtidig betales det til enhver tid gældende optagelsesgebyr, samt medlemskontingent.
Se § 5 stk.3.,4.,5. og 6.
Bestyrelsen vurderer medlemsskabet i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsens beslutning kan ankes til generalforsamlingen, hvis kendelse er endelig.

7. Medlemmer af POPS-DK kan efter alder blive medlem af følgende afdelinger:
SOS = Skydivers Over Sixty. SOS-DK optager medlemmer som er fyldt 60 år.
JOS = Jumpers Over Seventy. JOS-DK optager medlemmer som er fyldt 70 år.
JOE = Jumpers Over Eighty. JOE-DK optager medlemmer som er fyldt 80 år.

8. POPS-DK kan udnævne æresmedlemmer, som skal godkendes af generalforsamlingen efter bestyrelsens nærmere indstilling. æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er kontingentfrie.

9. Medlemsskab af POPS-DK ophører ved:
   A: Skriftlig udmeldelse til et bestyrelsesmedlem.
   B: Kontingentrestance.
   C: Usportslig eller uetisk optræden, eller grov tilsidesættelse af DFUs sikkerhedsregler.
Dette afgøres af bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse kan ankes til generalforsamlingen, hvis kendelse er endelig.

10. Genindmeldelse efter kontingentrestance kan kun ske ved betaling af det skyldige beløb samt nyt indmeldelsesgebyr. øvrige tilfælde behandles af bestyrelsen efter konduite.§ 3

GENERALFORSAMLING

1. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i august måned, sammen med det årlige hoved-arrangement i POPS-DK.

2. Indkaldelse til generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning, sammen med indbydelse til hoved-arrangementet, med mindst 3 ugers varsel.

3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet, uden hensyn til de fremmødtes antal.

4. Alle valg og beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, afgøres med simpelt stemmeflertal.
Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 2 medlemmer eller dirigenten ønsker dette.
Stemmeret har ethvert medlem af POPS-DK der ikke er i kontingentrestance.
Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt.
Fuldmagt kan kun gives til et andet stemmeberettiget medlem.
Foruden personlig stemme, kan stemmeberettigede medlemmer kun afgive 1 fuldmagtsstemme.

5. ændringer af foreningens vedtægter kræver generalforsamlingens godkendelse.
Til vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

6. Forslag til vedtægtsændringer, eller andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden. Forslagene vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen.

7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
   1. Valg af dirigent, der skal underskrive generalforsamlingens protokol.
   2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
   3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af berettigede stemmer.
   4. Formandens beretning.
   5. Kassererens beretning med præsentation af det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab.
   6. Bestyrelsens plan for det kommende år.
   7. Indkomne forslag til behandling.
   8. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer således: Formand første år, Kasserer andet år, Næstformand og Sekretær tredje år.
   9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  11. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent m.m.
  12. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen skal indeholde pkt. 1 + 2 + 3 som for ordinære generalforsamlinger, samt et punkt for behandling af det eller de emner der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling.

9. Der tages referat af alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af bestyrelsen og dirigenten. Referaterne findes i arkiv hos sekretæren.§ 4.

BESTYRELSEN

1. POPS-DK ledes til daglig af bestyrelsen, som består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal

2. Bestyrelsen vælges for en 3-årig periode, en eller to ad gangen, således at hvert af de fire bestyrelses-medlemmer er på valg 1 eller 2 år forskudt fra de øvrige. Genvalg kan ske.

3. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

4. Fratræder et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

5. Bestyrelsen mødes når dette skønnes nødvendigt, og træffer sine beslutninger med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

6. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.

7. Bestyrelsen koordinerer det årlige POPS-hovedarrangement. Herunder også SOS, JOS og JOE.
Bestyrelsen arbejder på at skabe good-will for POPS ideen i Dansk faldskærmssport.
Bestyrelsen arbejder på at skabe øget samarbejde imellem POPS-foreninger og organisationer på tværs af landegrænserne.

8. Der tages referat af alle bestyrelsesmøder samt af alle beslutninger og andet der træffes eller behandles udenfor møderne. Referaterne underskrives af bestyrelsen. Referaterne findes i arkiv hos sekretæren.§ 5.

ØKONOMI

1. Regnskabsåret løber fra den 1. august til den 31. juli.

2. Revisoren, som vælges for 1 år ad gangen, må ikke være bestyrelsesmedlem. Genvalg kan ske.
Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og kan foretage revision efter behov.
Revision skal dog ske mindst een gang årligt inden generalforsamlingen.

3. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr.
Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

4. Alle medlemmer, i samtlige kategorier, betaler et årligt medlemskontingent, der forfalder ved årsskiftet.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Betalte kontingenter, gebyrer og bidrag refunderes ikke.

5. De medlemmer, som er medlemmer af DFU gennem POPS-DK, betaler samtidig et kontingent der dækker dette medlemsskab.
Dette kontingent fastsættes af bestyrelsen på basis af det til enhver tid gældende DFU kontingent.

6. Kassereren indbetaler kontingent og indberetter antal aktive medlemmer til DFU efter gældende regler.

7. Medlemmer er i restance såfremt alle forfaldne kontingenter og gebyrer ikke er kassereren i hænde inden udgangen af januar måned.

8. POPS-DKs midler anvendes efter bestyrelsens skøn, med ansvar overfor generalforsamlingen, fortrinsvis til sportslige og sociale tiltag til gavn for de fremmødte medlemmer på foreningens arrangementer.§ 6.

ANDRE BESTEMMELSER

1. Ændrer DFU sine love, og disse ændringer har indflydelse på POPS-DK, kan bestyrelsen umiddelbart ændre foreningens vedtægter i overensstemmelse hermed, uden generalforsamlingens godkendelse. ændringerne vil tilgå medlemmerne inden næste generalforsamling.

2. Tilfælde der ikke omhandles i disse vedtægter, behandles med respekt for de af DFU udgivne love og bestemmelser, og i øvrigt efter bestyrelsens konduite.

3. Indholdet i DFUs FB, Faldskærms Bestemmelser, skal nøje efterleves af foreningens medlemmer.
Overtrædelse heraf, kan i givet fald medføre eksklusion af POPS-DK, såvel som af Dansk Faldskærms Union.

4. Jfr. formålsparagraffen, er POPS-DK ikke konkurrent til de øvrige foreninger under DFU.
POPS-DK ejer ikke flyveplads, fly eller faldskærmsgrej.
POPS-DK forestår ikke faldskærmsuddannelse.
POPS-DK kan forestå og udføre opvisninger og demo-spring med indehavere af gyldigt certifikat.
POPS-DK kan anmelde og udføre rekordforsøg.

5. Stævner og andre arrangementer tilrettelagt af POPS-DK, sker efter aftale med den DFU-forening på hvis plads arrangementet holdes.

6. Al deltagelse i faldskærmsvirksomhed arrangeret af POPS-DK, sker på udøvernes eget ansvar.
Således kan intet ansvar gøres gældende overfor POPS-DK som institution eller enkelt-personer heri, eller personer eller organisationer som POPS-DK har engageret til at forestå arrangementer, manifestation, flyvning eller anden virksomhed i forbindelse hermed.
Alle springere skal have gyldigt faldskærmscertifikat, eller springe under en tilstedeværende ansvarlig faldskærmsinstruktør efter gældende regler.
Udenlandske springere med gyldigt hjemligt faldskærmscertifikat, kan inviteres til at springe ved de af POPS-DK foreståede arrangementer.

7. Det danske nationale POPS mesterskab kan kun vindes af en dansk statsborger som er gyldigt udøvende medlem af POPS-DK.

8. Medlemmer af POPS-DK pålægges altid at udøve sportslig, loyal og sømmelig adfærd til gavn for faldskærmssporten, samt at bistå med afholdelse af POPS-arrangementer.

9. POPS-DK kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling hvor mindst 2/3 af stemmerne er for opløsningen.
Forinden skal forslag om opløsningen have været til afstemning på en ordinær generalforsamling, på hvilken der skal være 2/3 af stemmerne for forslaget. Er der ikke 2/3 stemmer for opløsningen, er forslaget faldet, og eventuel behandling er henvist til næste ordinære generalforsamling.
Der skal hengå mindst 3 uger imellem den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.
Den afsluttende generalforsamling bestemmer hvad foreningens midler skal anvendes til.
Ovenstående vedtægter i deres nuværende form, er revision 8, og er vedtaget på generalforsamlingen på Vamdrup Flyveplads, den 29. august 2010
Disse afløser tidligere vedtægter, som hermed er ugyldige.

VEDTÆGTER FOR POPS-DK Revision 8